Artikel 1. Definities Lessee / u / uw: U als contractspartij van Lease 2.0. U bent een rechtspersoon of een natuurlijk persoon in uitoefening van een beroep of bedrijf. Lessor / Lease 2.0 / wij / ons: Lease 2.0 B.V., wij richten ons op het leasen van voertuigen aan in Nederland gevestigde ondernemingen en woonachtige consumenten. Wij gebruiken verschillende handelsnamen:: Shortleaseland, Shortleasemarkt, Dealerleasing en Bedrijfswagenleasing.  Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden beschreven in dit document, die van toepassing zijn op het leasecontract gesloten tussen u en Lease 2.0. Door ondertekening van het leasecontract gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. De (algemene) voorwaarden van uw onderneming zijn niet van toepassing op het leasecontract dat wij onderling sluiten. Voertuig: Het in uw leasecontract omschreven voertuig dat u van ons leaset, inclusief opties, accessoires en toebehoren. 

Leasecontract: De overeenkomst die wij met u hebben gesloten ten behoeve van de lease van het voertuig. In geval van tegenstrijdige bepalingen in het leasecontract en deze Algemene Voorwaarden, gaan de afspraken gemaakt in het leasecontract voor. Bestuurder: De in uw leasecontract vastgelegde regelmatig bestuurder van het voertuig. 

Toegestane bestuurder: Een door ons goedgekeurde bestuurder van het voertuig, waarbij wij bevoegd zijn naar intern beleid bestuurder af te wijzen om in bepaalde voertuigen te rijden. Op het leasecontract aangegeven als extra bestuurder.

Artikel 2. Totstandkoming en aflevering 2.1. Totstandkoming van het leasecontract 

 1. a. Door ondertekening van het leasecontract verklaart u akkoord te gaan met de afspraken uit het leasecontract en deze Algemene Voorwaarden en innameprotocol. 
 2. b. Onze offertes, prijsopgaves en overige aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud van acceptatie. Na definitieve acceptatie door Lease 2.0 vangen uw en onze verplichtingen aan. 
 3. c. Wilt u na ondertekening afzien van het leasecontract? In dat geval bent u annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten zijn afhankelijk van de door ons gemaakte kosten en gederfde inkomsten en bedragen minimaal €350,00.

2.2. Afspraak aflevering voertuig 

 1. a. Zodra wij alle benodigde documenten en gegevens hebben ontvangen, maken wij een afspraak voor de aflevering van het voertuig.
 2. b. De waarborgsom en eerste leasetermijn moeten uiterlijk op de afgesproken datum op onze rekening zijn bijgeschreven. Heeft u niet aan deze voorwaarde voldaan? Dan verplaatsen wij de afleverdatum. Als wij genoodzaakt zijn de afleverdatum te verplaatsen, mogen wij het voertuig zoals omschreven in uw leasecontract vervangen door een gelijkwaardig voertuig.
 3. c. De werkelijke afleverdatum kan afwijken van uw gewenste afleveringsdatum zonder dat hier enige gevolgen aan verbonden zijn voor ons.
 4. d. Het voertuig dient altijd binnen dertig dagen na ondertekening van de overeenkomst bij u te worden afgeleverd tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3. Ingebruikname voertuig 

 1. a. Bij ontvangst van het voertuig wordt een ingebruiknameformulier getekend. Hierop wordt onder andere de staat van het voertuig, de kilometerstand, de bijgeleverde zaken en het aflevermoment vastgelegd. U, de regelmatig bestuurder, of een andere door u gemachtigde, kunnen tekenen voor ontvangst. Wij vragen daarbij om een geldig legitimatiebewijs van degene die de ondertekening verricht
 2. b. U kunt het voertuig ophalen op onze locatie. U kunt ook tegen een vergoeding gebruik maken van onze thuisbrengservice. 

2.4. Start leaseperiode 

 1. a. De leaseperiode (looptijd) gaat in op het moment waarop het voertuig wordt afgeleverd.
 2. b. Haalt u het voertuig later op dan afgesproken? Of zijn wij genoodzaakt geweest de aflevering uit te stellen, omdat de waarborgsom en/of eerste leasetermijn niet tijdig is bijgeschreven op onze rekening? Dan vangt de leaseperiode aan op de eerst overeengekomen afleverdatum.

2.5. Tijdelijk voertuig 

 1. a. Indien u dit wenst kunnen wij zorgdragen voor een tijdelijk voertuig tot het moment dat uw definitieve voertuig wordt afgeleverd. 
 2. b. Het tarief en de eventuele aanvullende voorwaarden wordt in overleg met u bepaald.

Artikel 3. Leasetarief en leasecomponenten 3.1. Leasetarief U betaalt Lease 2.0 een vast leasetarief per dag/maand, overeengekomen in uw leasecontract. Het leasetarief is afhankelijk van onder andere het gekozen voertuig, de looptijd, het jaarkilometrage en de overeengekomen leasecomponenten. Het leasetarief kan in de volgende gevallen worden aangepast: 

 1. a. Toevoeging van extra leasecomponenten

Als wij op uw verzoek extra diensten toevoegen aan het leasecontract.

 1. b. Kostenwijzigingen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen

Kostenverhogende maatregelen voor het bezit/gebruik/lease van het voertuig, of een verlagend effect op de restwaarde van het voertuig. Zo hebben wij bijvoorbeeld het recht wijzigingen in de BTW, BPM, assurantiebelasting, motorrijtuigenbelasting of de introductie van bijvoorbeeld kilometerheffing aan u door te berekenen, per ingangsdatum.

 1. c. De kosten van de verzekeringen en/of de dekking tegen cascoschades stijgt

Bijvoorbeeld de verhoging van verzekeringspremies door onze verzekeraar, of als uw casco schadeverloop hier naar ons oordeel aanleiding toe geeft.

 1. d. Indexering, reparatie, onderhoud en banden alsmede vervangend vervoer.

Als de kosten voor reparatie, onderhoud, banden en vervangend vervoer sinds de start van de leaseperiode meer dan 5% zijn gestegen (conform de CBP prijsindex, onderdeel autoreparaties en auto-onderdelen) kunnen wij dat doorberekenen in het leasetarief.U wordt over wijzigingen van Uw leasetarief op grond van kopje c. en d. minimaal 30 dagen voor aanvang geïnformeerd.

 1. e. Stijging inkoopprijzen bedrijfswagens

Per 31-12-2024 hebben wij het recht de prijsstijgingen van de inkoopprijzen, van zowel nieuw als gebruikte bedrijfswagens, aan u door te berekenen. Dit in verband met schaarste op de markt voor gebruikte bedrijfswagens en de per 01-01-2025 van toepassing zijnde BPM op alle nieuwe bedrijfswagens. 

3.2. Leasecomponenten 

 1. a. In uw leasecontract staat vermeld welke van de onderstaande componenten inbegrepen zijn in het leasetarief, ofwel waarvoor wij de kosten dragen:
 • • Afschrijving: de kosten met betrekking tot reguliere waardevermindering van het voertuig gedurende het gebruik;
 • • Verzekering WA/Casco: de premie voor de WAM verzekering en de kosten voor het dragen van het casco risico;
 • • Houderschapsbelasting: ook wel motorrijtuigenbelasting of wegenbelasting genoemd;
 • • Reparaties & Onderhoud: reparaties, periodiek onderhoud en APK keuringen;
 • • Banden: vervangen van banden;
 • • Pechhulp: hulp bij pech in binnen- en buitenland;
 • • Vervangend vervoer: een vervangend voertuig als uw voertuig in verband met reparatie niet beschikbaar is;
 • • Schade verzekering inzittenden: premie voor een schade voor inzittendeverzekering;
 • • brandstof- of laadpas.
 1. b. De (eventuele) kosten voor niet in uw leasecontract inbegrepen componenten draagt u zelf.
 2. c. Overige kosten met betrekking tot het gebruik van het voertuig komen voor uw rekening. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan:
 • • Brandstof en Adblue;
 • • Dagelijks onderhoud (het aanvullen van olie en vloeistoffen tussen onderhoudsbeurten door);
 • • Parkeerkosten, stallingskosten en tolgelden;
 • • Verkeersboetes en beschikkingen;
 • • Reinigen van het voertuig;
 • • Updates van het navigatiesysteem;
 • • Kosten voor toevoeging van accessoires die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden.

3.3. WAM verzekering en casco dekking WAM verzekering 

 1. a. Lease 2.0 heeft het voertuig verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden. 
 2. b. De verzekeraar dekt de schade van de derde partij tot €2.500.000 aan materiële schade en € 6.070.000 aan persoonlijke schade, behoudens de uitsluitingen welke zijn benoemd in deze Algemene Voorwaarden of in de verzekeringsvoorwaarden. 
 3. c. Er zijn standaard uitsluitingen van toepassing op de WAM verzekering, waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor de geleden schade van derden. Bijvoorbeeld schades die ontstaan zijn: buiten het dekkingsgebied (vermeld op de groene kaart), als de bestuurder onder invloed was van drugs/alcohol, tijdens joyriding, door roekeloosheid, door opzet, bij snelheidstesten of vanwege het handelen in strijd met bepalingen in het leasecontract of deze Algemene Voorwaarden. 
 4. d. De uitgebreide verzekeringsvoorwaarden zijn integraal en onverkort van toepassing op de tussen Lease 2.0 en u gesloten leaseovereenkomst. De uitgebreide Verzekeringsvoorwaarden kunt u opvragen bij Lease 2.0.

 Casco dekking.

 1. e. Lease 2.0 of haar verzekeraar draagt het risico op casco schade. 
 2. f. Onder de casco dekking vallen niet-verhaalbare schades aan het eigen voertuig en diefstal daarvan. Uw persoonlijke eigendommen in het voertuig zijn niet meeverzekerd.
 3. g. De uitsluitingen die gelden voor de WAM verzekering zijn ook hier van toepassing. Daarnaast gelden er aanvullende uitsluitingen voor de casco dekking, waarbij u zelf volledig aansprakelijk bent voor de schade aan het voertuig. Bijvoorbeeld schades die ontstaan zijn: terwijl u in strijd handelt bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (zoals tijdens niet toegestane activiteiten of door niet toegestane bestuurders) en door onvoorzichtig handelen (zoals diefstal van of uit het voertuig als deze niet was afgesloten of de sleutel(s) onbeheerd waren achtergelaten).
 4. h. Als er sprake is van een uitsluiting kan de volledige schade op u verhaald worden en bent u deze verschuldigd. 
 5. i. De uitgebreide dekkingsvoorwaarden zijn integraal en onverkort van toepassing op de tussen Lease 2.0 en u gesloten leaseovereenkomst. De uitgebreide dekkingsvoorwaarden zijn opgenomen in de Casco Voorwaarden, welke ter inzage liggen bij Lease 2.0.

Uitsluiting

 1. j. Indien u uw leasetermijnen niet of niet tijdig betaald, houdt dit tevens in dat u achterstallig bent in de betaling van de verzekeringspremie. U kunt dan geen rechten ontlenen aan de WA/Casco verzekering.

3.4. Reparatie en onderhoud 

 1. a. Wij verwachten dat u, als ‘goed huisvader’, zorgdraagt voor het onderhoud van het voertuig. 
 2. b. Zo zorgt u voor het op peil houden van de bandenspanning, olie en vloeistoffen. U gebruikt de door de fabrikant voorgeschreven brandstoffen, oliën en vloeistoffen. 
 3. c. Daarnaast zorgt u voor het tijdig uit laten voeren van onderhoudsbeurten en eventuele reparaties door één van onze servicepartners, volgens de voorschriften in het instructieboekje en door ons. 
 4. d. Wij dragen de kosten van periodieke onderhoudsbeurten en noodzakelijke reparaties. Voorwaarde hiervoor is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met onze toestemming en door een garage naar onze keuze. 
 5. e. Laat u de periodieke onderhoudsbeurten niet tijdig uitvoeren door één van onze servicepartners dan worden er waardeverminderingskosten bij u in rekening gebracht van € 1.500,-.
 6. f. U kunt met onze toestemming vooraf ook kosten maken in het buitenland. In dit geval verzoeken wij u het bedrag zelf te betalen en de factuur bij ons te declareren. Zorg er daarbij voor dat het kenteken van het voertuig duidelijk vermeld is op de factuur. Wij vergoeden het bedrag exclusief buitenlandse omzetbelasting. U vraagt zelf het bedrag aan betaalde buitenlandse omzetbelasting terug. 
 7. g. Mochten wij extra kosten maken door ondeskundig gebruik van het voertuig, nalatigheid, niet-normale slijtage of het te laat uitvoeren van onderhoudsbeurten, noodzakelijke reparaties of periodieke keuringen, dan zullen wij de gemaakte kosten aan u doorbelasten. Ons oordeel daarin is doorslaggevend. 

3.5. Banden 

 1. a. Lease 2.0 betaalt het vervangen van banden bij normale slijtage, mits u gebruik maakt van één van onze servicepartners. 
 2. b. Slijten de banden veel sneller dan mag worden verwacht bij normaal gebruik? Dan zijn wij gerechtigd de kosten hiervan aan u door te belasten. 

3.6. Pechhulp 

 1. a. Als pechhulp deel uitmaakt van uw leasecontract dan heeft u recht op pechhulp. 
 2. b. Mocht u in binnen- of buitenland pech krijgen door een mechanisch defect aan het voertuig, dan kunt u contact opnemen met ons alarmnummer. 
 3. c. De pechhulp bestaat uit een noodreparatie ter plaatse, en als dat niet mogelijk is transport van het voertuig en de passagiers naar een reparatiebedrijf.
 4. d. Bent u gestrand maar heeft u geen recht op kosteloze pechhulp, omdat u zelf verantwoordelijk bent voor het mankement? Bijvoorbeeld stilstaan met een lege brandstoftank, tanken van verkeerde brandstof, kwijtgeraakte sleutel, sleutel gebroken, sleutel in afgesloten voertuig of lege accu. Er wordt dan €185,- bij u in rekening gebracht. U kunt wel gebruikmaken van ons alarmnummer.  

3.7. Vervangend vervoer 

 1. a. Als vervangend vervoer onderdeel uitmaakt van uw leasecontract, dan zorgen wij voor vervangend vervoer wanneer uw voertuig tijdelijk niet beschikbaar is in verband met reparatie of schadeherstel uitgevoerd in Nederland. 
 2. b. Mogelijk geldt er een wachttijd voordat u recht heeft op vervangend vervoer. De wachttijd is vermeld op uw leasecontract. Zon- en feestdagen worden niet meegerekend. Is er geen wachttijd opgenomen in uw leasecontract? Dan heeft u direct recht op vervangend vervoer. 
 3. c. Wij proberen voor zover mogelijk vergelijkbaar vervangend vervoer voor u te regelen. Bij beperkte beschikbaarheid krijgt u een voertuig uit een andere categorie. Mochten wij het vervangende voertuig om willen wisselen voor een andere, dan wordt van u verwacht hieraan mee te werken.
 4. d. Het recht op vervangend vervoer geldt niet als de reparatie nodig is na ondeskundig gebruik, nalatigheid, wanneer het een niet gedekte schade betreft of in het geval de algemene voorwaarden op enige wijze zijn geschonden. 
 5. e. Het recht op vervangend vervoer geldt niet als er sprake is van verwijtbare stranding, zie artikel 3.6 lid d. 
 6. f. Het recht op vervangend vervoer eindigt zodra het voertuig weer beschikbaar is. Blijft u langer dan nodig doorrijden in het vervangende voertuig? Dan brengen wij de kosten daarvan bij u in rekening welke kosten u verschuldigd bent te voldoen. 
 7. g. Wanneer u de beschikking heeft over een vervangend voertuig loopt uw leasecontract gewoon door. De dagen en kilometers die u rijdt in het vervangende voertuig tellen mee bij het bepalen van het aantal gereden kilometers binnen uw leasecontract.
 8. h. U betaalt zelf de brandstofkosten van het vervangende voertuig en de overige kosten benoemd in artikel 3.2.c.

3.8. Schade voor inzittendeverzekering 

 1. a. U heeft een schade voor inzittendeverzekering als deze is opgenomen in uw leasecontract. 
 2. b. De verzekeraar dekt de schade van de bestuurder en/of andere inzittenden die is veroorzaakt door een ongeval met het voertuig. De materiële en immateriële schade wordt gedekt tot een maximaal bedrag van €250.000 per schadegeval.
 3. c. Lease 2.0 is gerechtigd om uitgekeerde schade door de verzekeraar, waarvan blijkt dat de schade is te wijten aan u door handelen met deze Algemene Voorwaarden, op u te verhalen.
 4. d. De Verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij Lease2.0.

3.9. Brandstofpas 

 1. a. Als brandstof onderdeel is van het leasecontract krijgt u een pas waarmee u brandstof kunt tanken of stroom kunt laden. 
 2. b. Voor deze pas betaalt u een borg aan ons. De werkelijke kosten worden periodiek rechtstreeks met u verrekend door de pasleverancier.
 3. c. Bij structurele kostenoverschrijding passen wij uw periodieke voorschot mogelijk aan. 
 4. d. U mag de pas alleen gebruiken voor het tanken / laden van het geleasede voertuig en eventueel vervangende voertuig.
 5. e. Voor tanken in het buitenland wordt geen BTW teruggevorderd. 
 6. f. U bent zelf verantwoordelijk voor alle transacties die verricht zijn met de pas, met en zonder uw toestemming. In geval van onrechtmatig gebruik, verlies, diefstal etc. geeft u dit meteen aan ons door. Dan laten wij de pas zo spoedig mogelijk blokkeren. 
 7. g. Voor het gebruik van de brandstofpas betaalt u een vergoeding. De vergoeding is verwerkt in uw leasetarief. 

3.10. Sleutel

Bij levering van het voertuig ontvangt u één sleutel. Wenst u een extra sleutel te ontvangen dan worden de kosten omtrent de handelingen en het maken van de sleutel bij u in rekening gebracht. Wij beschikken daarnaast over een sleutel van het betreffende voertuig. 

Artikel 4. Schade en diefstal 4.1. Schade 

 1. a. Heeft u schade aan het voertuig en/of veroorzaakt bij een derde partij? Vul dan (samen met de tegenpartij indien van toepassing) zo goed mogelijk het Standaard Europees Schadeformulier in. Vul zowel de voorkant als de achterkant in. 
 2. b. Indien er sprake is van een tegenpartij wordt door de verzekeraars onderling bepaald waar de aansprakelijkheid ligt. Vraag de tegenpartij daarom niet, en geef zelf niet, een schulderkenning. 
 3. c. Heeft u schade aan het voertuig waarbij geen ander motorrijtuig is trokken? Vul dan het voor voertuig A bestemde deel op het Standaard Europees Schadeformulier in. 
 4. d. Meld de schade schriftelijk binnen 48 uur bij ons inclusief een ingevuld Standaard Europees Schadeformulier. Wij geven aan waar u het voertuig kunt laten repareren. Indien u de schade niet meldt dan zijn wij gerechtigd de gehele schade aan u door te belasten.
 5. e. Rijd niet verder met het voertuig als de schade daardoor groter wordt. Als het voertuig op een gevaarlijke plaats staat of het verkeer hindert, mag het uiteraard wel verplaatst worden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met ons, om eigen aansprakelijkheid voor schade te voorkomen.

4.2. Diefstal 

 1. a. In geval van diefstal, vermissing of inbraak meldt u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur bij ons. 
 2. b. Daarnaast doet u aangifte bij de politie. Graag ontvangen wij de aangifte documenten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen na datum aangifte. 
 3. c. U krijgt van ons een vervangend voertuig ter beschikking als het voertuig vermist is. 

4.3. Eigen risico 

 1. a. Heeft u een schade veroorzaakt? Dan is er mogelijk sprake van een eigen risico. 
 2. b. De onderstaande bedragen zijn de maximale eigen risico’s per schadegeval. De eigen bijdrage is nooit hoger dan het werkelijke schadebedrag. 
 • • Niet-verhaalbare schades:- 
  • – Eerste schade: €495,- (tenzij anders vermeldt op Uw Leasecontract) 
  • – Volgende schades: €1.000,- 
  • • Er geldt een afwijkend eigen risico bij de volgende schades:
  • – Bovenhoofdse schades: €1.000,- (schades boven de 1,90m gemeten vanaf de grond) 
  • – Diefstal: €1.000,- 
  • – Total-loss: €1.000,-. 
  • – Ruitschade: €75,- (Ten gevolg van steenslag) 
  • – Ruitbreuk: €249,- (Ten gevolg van steenslag)
  1. c. Op verhaalbare schades is uiteraard geen eigen risico van toepassing.
  2. d. Bij schades welke aan u te wijten zijn vanwege handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden is er geen sprake van een eigen risico maar bent u aansprakelijk voor de volledige schade.
  3. e. Brengt u schade aan een tegenpartij dan hanteren wij (los van de schade aan uw eigen voertuig) een WA eigen risico.

Artikel 5.  Kilometers 5.1. Kilometerstanden 

  1. a. Door ondertekening van uw leasecontract gaat u akkoord met de ingebouwde GPS systeem in uw voertuig. 
  2. b. Door middel van het GPS systeem lezen wij de kilometerstanden van uw voertuig uit. U hoeft daarom zelf niet periodiek de kilometerstand aan ons door te geven, wel zo handig. Mochten wij u toch verzoeken ons de kilometerstand door te geven, dan dient u daaraan terstond mee te werken.
  3. c. De beginkilometerstand van uw leasecontract is de kilometerstand van het voertuig op locatie van Lease 2.0, ook als u gebruikt maakt van ons thuisbrengservice. 
  4. d. De eindkilometerstand is eveneens de stand op locatie van Lease 2.0, ook als u gebruikt wenst te maken van onze ophaalservice. 
  5. e. Als de kilometerteller van uw voertuig defect is, dan meldt u dat binnen 24 uur aan ons. Het aantal kilometers dat is gereden met een defecte kilometerteller stellen wij samen met u vast.
  6. f. Het is u verboden om de kilometerteller zodanig te wijzigen of te doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig te beïnvloeden of te doen beïnvloeden dat de op de kilometerteller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door het voertuig werkelijk afgelegde afstand. 
  7. g. Het is u verboden de kilometerteller te corrigeren, repareren of vervangen. Indien de kilometerteller daadwerkelijk kapot is en vervangen dient te worden dan moet u dit onmiddellijk aan ons doorgeven. Wij zullen dit melden bij de RDW.
  8. h. Bij overtreding van bovengenoemd lid f en/of g zijn wij gehouden aan de Wegenverkeerswet 1994 en zullen wij genoodzaakt zijn aangifte van fraude te doen bij de politie. 

5.2. Meer kilometer verrekening 

  1. a. In uw leasecontract is een maximaal aantal kilometers per jaar opgenomen. Rijdt u meer kilometers dan maximaal toegestaan? Dan brengen wij u per meer gereden kilometer een bedrag in rekening, zoals vermeld in uw leasecontract. 
  2. b. Wij hebben het recht om maandelijks de eventueel gereden meer kilometers met u af te rekenen. Bij inlevering van het voertuig wordt altijd een kilometer verrekening uitgevoerd. 
  3. c. Er wordt bij kilometer verrekeningen gekeken naar de cumulatieve meer kilometers over het aantal gelopen maanden van uw leasecontract. Heeft u bijvoorbeeld een maximaal aantal kilometers van 2.000 per maand? En rijdt u de ene maand 1.000 kilometers en de volgende maand 3.000 kilometers, dan betaalt u per saldo geen meer kilometers. 

Voorbeeld Stel u heeft een leasecontract met maximaal 2.000 kilometers per maand. De prijs voor meer kilometers bedraagt €0,06.  Na 5 maanden heeft u 8.000 kilometer gereden. U mocht volgens het contract maximaal 10.000 kilometers (5 maal 2.000) rijden. U hoeft ons daarom niets bij te betalen.  In de volgende 5 maanden rijdt u 12.000 kilometer. U heeft daarmee na 10 maanden 20.000 kilometer gereden. We kijken naar wat u gemiddeld per maand rijdt, niet naar elke maand afzonderlijk. U heeft gemiddeld 2.000 kilometer per maand gereden, dit valt binnen het maximum van uw leasecontract. U hoeft daarom niet voor de meer kilometers te betalen.  In de volgende 5 maanden rijdt u opnieuw 12.000 kilometer. In totaal is dat na 15 maanden 32.000 kilometer. Omdat het aantal gereden kilometers hoger is dan afgesproken (15 keer 2.000 is 30.000) rekenen we de meer kilometers met u af. Het aantal meer kilometers is 2.000. U betaalt ons daarom 2.000 keer €0,06 (€120).  In de laatste 5 maanden rijdt U 8.000 kilometer. Bij inlevering van het voertuig na 20 maanden is de kilometerstand daarmee 40.000. U heeft dus gemiddeld 2.000 kilometer per maand gereden (40.000 gedeeld door 20), zoals is afgesproken in het contract. Daarom ontvangt u de €120 die u ons na 15 maanden heeft betaald volledig terug. 

5.3. Structureel meer kilometers 

  1. a. Rijdt u maandelijks (veel) meer kilometers dan afgesproken in uw leasecontract? Dan kunnen wij u een voorstel doen het leasecontract aan te passen naar een hogere kilometrage. 
  2. b. De contractaanpassing zal in uw voordeel zijn. Dat wil zeggen dat uw leasetarief minder stijgt, dan als u een maandelijks een kilometer afrekening zou krijgen onder uw oude contract. Door de contractaanpassing betaalt u (bij gelijkblijvende kilometers) per saldo minder en beter verspreid door de tijd, in plaats van hoge rekeningen achteraf.

5.4. Minder kilometers 

Rijdt u minder kilometers dan afgesproken in uw leasecontract? Dan worden deze kilometers niet gecrediteerd. 

Artikel 6. Gebruik van het Voertuig 6.1. Zorgvuldig gebruik 

  1. a. Wij verwachten van u als ‘goed huisvader’ om te gaan met het voertuig. 
  2. b. Dit betekent dat u er zorgvuldig en op een behoorlijke wijze gebruik van maakt en zorgt dat het voertuig in goede staat blijft. 
  3. c. U gebruikt het voertuig waar het voor bedoeld en ingericht is. 
  4. d. Eventuele kosten die hierdoor zijn ontstaan, komen voor Uw eigen rekening.
  5. e. U draagt zorg voor het tijdig onderhouden en laten keuren van het voertuig.
  6. f. Het voertuig is voorzien van telematica, waarmee het rijgedrag kan worden gemonitord en wij bij afwijkend rijgedrag een melding ontvangen
  1. 6.2. Verbod op roken in de autoHet is te allen tijde strikt verboden om in het voertuig te roken, dit geldt zowel voor u als de inzittende(n). Wij brengen de kosten, genoemd in artikel 9.3, verbonden aan elke schade aan het voertuig die direct of indirect voortvloeit uit het niet naleven van dit verbod, bij u in rekening. Het gebruik van een Vape / E-sigaret valt ook onder roken. 
  1. 6.3. Verbod gebruik telefoon

Het is te allen tijde strikt verboden om uw telefoon vast te houden tijdens het rijden. De (eventuele) boete die wij ontvangen brengen wij bij u in rekening, zie artikel 7.4. 

6.4. Beperking gebruik 

  1. a. Het voertuig mag zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lease 2.0 niet gebruikt worden voor: 
  • • Betaald personenvervoer (inclusief Uber);
  • • Koeriersdiensten;
  • • Rijlessen; 
  • • Door-/Verhuur;
  • • Vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • • Autodeelconcepten.
  1. b. Het voertuig mag in geen geval gebruikt worden voor:
  • • Rijden op circuits;
  • • Slip- en rijvaardigheidscursussen;
  • • Betrouwbaarheidsritten;
  • • Prestatieritten;
  • • Rijden op terreinen waarvoor het niet geschikt is;
  • • Activiteiten of plaatsen waarvoor de WAM verzekeraar of Casco risico drager geen dekking biedt;
  • • Illegale activiteiten.

Het vermoeden hiervan lijdt tot onmiddellijke ontbinding van uw leasecontract.

6.5. Bestuurders 

  1. a. Het voertuig mag bestuurd worden door de regelmatig bestuurder als benoemd op uw leasecontract. Wij dienen voordat er gebruik wordt gemaakt van het voertuig in het bezit te zijn van het rijbewijs van de regelmatig bestuurder.
  2. b. Het voertuig mag gebruikt worden door toegestane bestuurders, anders dan de regelmatig bestuurder, waarvan het rijbewijs bij ons is aangemeld en wij voorafgaand aan het gebruik door deze bestuurder(s) schriftelijk toestemming hebben gegeven.
  3. c. Wij mogen een verzoek voor het toevoegen van een toegestane bestuurder afwijzen indien deze niet voldoet aan onze acceptatierichtlijnen. 
  4. d. Voor elke toegestane bestuurder, anders dan de regelmatig bestuurder, zullen wij een bedrag van €19,- rekenen. 
  5. e. Het laten rijden van andere personen kan ertoe lijden dat u bijvoorbeeld volledig aansprakelijk bent voor de schade aan een voertuig (art. 3.3 g).
  6. f. Personen die het voertuig besturen moeten in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs (voor de betreffende voertuig categorie). Minderjarigen met een 2toDrive rijbewijs mogen het voertuig niet besturen. 
  7. g. De persoon moet uiteraard wettelijk bevoegd zijn en in staat zijn het voertuig te besturen. Wees er van bewust dat u verantwoordelijk bent voor het doen en laten van andere gebruikers, alsof het uw eigen doen en laten is. Bij ernstige verkeersovertredingen kan de politie of het Openbaar Ministerie ons vragen wie het voertuig op het moment van de overtreding bestuurde. Het is daarom belangrijk dat u kunt aangeven wie, wanneer het voertuig bestuurde, anders bent u zelf verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen van de overtreding. 
  8. h. Uitzondering hierop is diefstal en vermissing. U bent niet aansprakelijk voor hetgeen met het voertuig gebeurt na een diefstal of vermissing, mits u de diefstal of vermissing binnen 24 uur aan ons doorgeeft en aangifte doet bij de politie en mits de diefstal van of uit het voertuig niet het gevolg was van het niet goed afsluiten van het voertuig of indien de sleutel(s) onbeheerd waren achtergelaten.

6.6. Eigendom 

  1. a. Het voertuig is juridisch en economisch eigendom van Lease 2.0, of van een derde partij. U bent enkel de houder / lessee van het voertuig. 
  2. b. U mag het voertuig daarom niet verkopen, (onder)verhuren, vervreemden, verpanden, of op een andere manier bezwaren.
  3. c. Het kan zijn dat wij het voertuig willen inspecteren tijdens de duur van uw leasecontract. U bent verplicht hieraan mee te werken.

6.7. Inbeslagname 

  1. a. Mocht iemand proberen beslag te leggen op het voertuig, bijvoorbeeld een deurwaarder of de politie, dan meldt u aan de beslaglegger dat het voertuig een leasevoertuig is en daarom niet uw eigendom. 
  2. b. U neemt onmiddellijk contact op om ons op de hoogte te stellen van de poging tot inbeslagname. 
  3. c. U bent verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit een (poging tot) inbeslagname.

6.8. Wijzigingen aanbrengen 

  1. a. U mag accessoires, reclame-uitingen en overige wijzigingen aanbrengen aan het voertuig, mits u het voertuig weer terug kunt en zal brengen naar de originele staat voor inlevering. 
  2. b. Kosten die wij genoodzaakt zijn te maken om het voertuig terug te brengen naar de oorspronkelijke staat worden volledig aan u doorbelast. 
  3. c. Voor wijzigingen die blijvend van aard zijn heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van Lease 2.0. Bij inlevering van het voertuig krijgt u geen vergoeding voor de blijvend aangebrachte accessoire en wordt de accessoire eigendom van Lease 2.0.
  4. d. De kosten voor de wijzigingen, alsmede het onderhoud, verzekering en reparatie daarvan zijn voor Uw eigen rekening. 

6.9. Grijze kentekens 

  1. a. Leaset u van ons een bestelauto met een zogenaamd grijs kenteken? Dan is het belangrijk dat u voldoet aan de voorwaarden voorvrijstelling van BPM op grond van de ondernemersregeling. 
  2. b. Door ondertekening van het leasecontract verklaart u:
  • • Een onderneming te zijn met een KvK nummer en een BTW nummer;
  • • Het voertuig meer dan bijkomstig voor uw onderneming te gebruiken (minimaal 10% van de gereden kilometers op jaarbasis);
  • • Het voertuig niet dusdanig te wijzigen dat het voertuig niet langer voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto’s van de Belastingdienst. 
  1. c. Eventuele boetes en naheffingen BPM van de Belastingdienst, door het niet volledig voldoen aan de door hen gestelde eisen gedurende de gehele looptijd van uw leasecontract, worden volledig aan u doorbelast.

Artikel 7. Financiële voorwaarden 7.1. Waarborgsom 

  1. a. Wij kunnen u verzoeken, voorafgaand aan de aflevering van uw voertuig, een waarborgsom te voldoen. De hoogte van de borg is vermeld op uw leasecontract. Wij zijn niet verplicht het voertuig te leveren als de waarborgsom niet is voldaan.
  2. b. Na afloop van uw leasecontract wordt de waarborgsom binnen 6 weken teruggestort, mits u aan alle betalingsverplichtingen voortvloeiend uit uw leasecontract(en) heeft voldaan. 
  3. c. De waarborgsom wordt verrekend met uw openstaande facturen waaronder kosten voor aanmaning, ingebrekestelling en ontbinding van de overeenkomst. 
  4. d. U mag de waarborgsom niet verrekenen met de leasetermijn of andere te betalen bedragen.

7.2. Betaling van facturen 

  1. a. U gaat akkoord met automatische incasso van facturen die voortkomen uit uw leasecontract. U ondertekent hiervoor een SEPA incassomachtiging, en draagt zorg voor registratie bij uw bank en voldoende saldo op uw rekening.
  2. b. Mochten wij, ongeacht de reden, niet in staat zijn de facturen automatisch te incasseren, dan draagt u zelf zorg voor tijdige handmatige betaling van de facturen. 
  3. c. De leasetermijn van uw leasecontract dient bij voorafbetaling, (uiterlijke de 1e dag van de periode waarop de factuur betrekking heeft) te worden voldaan. Voor overige facturen geldt de betalingstermijn zoals genoemd op de factuur (standaard 8 dagen).
  4. d. U mag uw betalingen aan ons niet opschorten en/of verrekenen met bedragen die u mogelijk van ons te vorderen heeft. Wij sturen u in dat geval een creditnota.

7.3. Uitblijven van betaling 

  1. a. Bij uitblijven van betaling nadat de uiterste betaaldatum is verstreken zijn wij gerechtigd kosten bij u in rekening te brengen:
  • • Als de betalingstermijn is verstreken versturen wij u een aanmaning, de kosten hiervan bedragen €25,-.
  • • Blijft de betaling uit? Dan sturen wij u een ingebrekestelling, de kosten hiervan bedragen €50,-.
  • • Zijn wij genoodzaakt het leasecontract n.a.v. de ingebrekestelling te ontbinden? Dan brengen wij hiervoor €225,- plus eventuele transportkosten voor het voertuig bij u in rekening.
  1. b. Indien u te laat betaalt, bent u vanaf het moment van overschrijding van de betaaltermijn in verzuim. Wij zijn gerechtigd dan achterstandsrente bij u in rekening brengen, ter hoogte van 1,5% per maand over het openstaand saldo. 
  2. c. Vorderingen waarvoor u in gebreke gesteld bent, en waarvan de betaling uitblijft, dragen wij mogelijk over aan een incassobureau, deurwaarder of advocaat. De incassokosten, (buiten)gerechtelijke kosten, en overige kosten die wij maken om onze rechten te beschermen komen volledig voor uw rekening. 
  3. d. Wij zijn gerechtigd om openstaande facturen te verrekenen tussen onze labels (waaronder Shortleaseland, Shortleasemarkt, Bedrijfswagenleasing en Dealerleasing). 

7.4. Boetes en beschikkingen 

  1. a. Als wij boetes ontvangen voor het voertuig, belasten wij deze aan u door. 
  2. b. Onder boetes wordt onder andere verstaan: bekeuringen, parkeerbelasting, niet betaalde tolgelden, etc. Maar ook kosten die te maken hebben met de boetes zoals aanmaningen, verhogingen en (buiten)gerechtelijke incassokosten. 
  3. c. Let op: wij betalen de boete aan de betreffende instantie, u betaalt de boete aan ons.
  4. d. Voor de administratieve verwerking van boetes brengen wij administratie kosten in rekening (€15,- per keer).

Artikel 8. Beëindiging van het Leasecontract 8.1. Reguliere beëindiging 

  1. a. Verzoek tot beëindiging binnen de contractuele looptijd

Het is voor u niet mogelijk om het leasecontract te beëindigen voor de contractuele einddatum. U kunt wel bij ons een verzoekindienen voor vroegtijdige beëindiging. U moet dan rekening houden met een opzegvergoeding ter compensatie van de geleden inkomstenderving van Lease 2.0. 

  1. b. Einddatum van uw leasecontract

De dag waarop de in uw leasecontract vermelde looptijd is verstreken kunt u, door middel van inlevering van het voertuig, het leasecontract doen beëindigen. Levert u het voertuig deze dag (of een andere dag afgesproken met één van onze collega’s) niet in? Dan wordt het leasecontract steeds met een kalendermaand stilzwijgend verlengd. Alle bepalingen in uw leasecontract en deze Algemene Voorwaarden blijven daarmee onverminderd van kracht.

  1. c. Opzegging door u na de contractuele looptijd

Nadat de contractuele looptijd uit uw leasecontract is verstreken, kunt u het leasecontract opzeggen, met in achtneming van één kalendermaand opzegtermijn. Dit betekent dat als u het leasecontract opzegt op 15 mei en de opzegtermijn bedraagt één maand, eindigt het leasecontract op 1 juli en dus niet al per 15 juni.

  1. d. Opzegging door ons na de contractuele looptijd

Nadat de contractuele looptijd uit uw leasecontract is verstreken, hebben wij eveneens het recht het leasecontract op te zeggen, met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn.

  1. e. Total-loss of diefstaf

Wordt het voertuig door een schade of mankement als (technisch of economisch) total-loss beschouwd door ons? Of is het voertuig gestolen/vermist (langer dan 30 dagen)? En kunnen wij u geen vergelijkbaar permanent vervangend voertuig aanbieden? Dan kunnen wij ervoor kiezen het leasecontract te beëindigen.

  1. f. Bovenmatige onderhoudskosten

Mochten wij bovenmatige onderhoudskosten verwachten aan het voertuig, door een technisch gebrek of hoge kilometerstand (meer dan 95.000km), dan kunnen wij ervoor kiezen het voertuig terug te halen. Als het ons niet lukt een vergelijkbaar voertuig aan u aan te bieden, dan beëindigen wij het leasecontract. 

8.2. Ontbinding door Lease 2.0 

  1. a. In een aantal uitzonderlijke gevallen heeft Lease 2.0 het recht uw leasecontract per direct te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst. Bij een ontbinding blijven al uw betalingsverplichtingen (resterende leasetermijnen en overige uit het leasecontract en deze algemene voorwaarden voorvloeiende facturen) onverminderd van kracht. Daarnaast heeft Lease 2.0 het recht op volledige schadeloosstelling, ten gevolge van bijvoorbeeld bijkomende kosten van schade, interesten en juridische bijstand. 
  • U houdt zich niet aan of handelt in strijd met de afspraken van uw leasecontract en de Algemene Voorwaarden.

Bijvoorbeeld u voldoet niet aan uw betalingsverplichtingen, na herhaaldelijk te zijn aangemaand.

  • U pleegt fraude.

Bijvoorbeeld u verstrekt ons onvolledige of onjuiste informatie voor aanvang of tijdens de duur van uw leasecontract. Of wij zien ons genoodzaakt op grond van wet- en regelgeving uw contract te ontbinden (zoals anti-witwas regels).

  • U rijdt veel schades en/of verkeersboetes.

Bijvoorbeeld omdat u herhaaldelijk schade veroorzaakt met het voertuig aan derden wil onze WAM-verzekeraar u niet langer verzekeren, of omdat u meer dan twee casco schades veroorzaakt binnen 12 maanden wil de drager van het casco risico uw risico niet langer dragen.

  • U heeft een ernstige overtreding  en/of misdrijf begaan.

Bijvoorbeeld omdat u een ongeluk heeft veroorzaakt door spookrijden.

  • U verkeert in ernstige financiële problemen.

Bijvoorbeeld u wordt onder bewind / curatele gesteld, er wordt een faillissement op u aangevraagd, schuldbemiddeling / schuldsanering wordt op u van toepassing of er wordt beslag gelegd op uw vermogen.

  • Er wordt beslag gelegd op het voertuig, of er wordt geprobeerd beslag te leggen op het voertuig.

Mocht er beslag worden gelegd op het voertuig dan dient u ons volledig schadeloos te stellen.

  • U beëindigt uw onderneming of er treedt een wijziging op in de bedrijfsvorm

U staakt uw bedrijfsvoering of verkoopt belangrijke bedrijfsonderdelen.

  • Opzegging door de verzekeraar van het wagenpark van Lease 2.0. BV, waardoor de voertuigen niet meer verzekerd zijn
  • U vestigt zich in het buitenland

Tenzij wij u vooraf schriftelijk toestemming geven het leasecontract door te laten lopen.

  1. b. U bent verplicht ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als één van bovenstaande situaties zich voordoet. U kunt na ontbinding van uw leasecontract geen gebruik meer maken van onze diensten en services. Als wij uw leasecontract ontbinden verzoeken wij u het voertuig binnen 5 werkdagen in te leveren op de door ons aangegeven locatie. Het is belangrijk dit verzoek tijdig uit te voeren. Mocht u nalaten het voertuig aan ons te retourneren, dan hebben wij het recht het voertuig, zonder gerechtelijke tussenkomst, technisch te blokkeren voor verder gebruik en het voertuig zelf terug te halen naar onze locatie. Wij zij niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit of kan voortvloeien uit de technische blokkade. U bent ervoor verantwoordelijk ons mede te delen waar het voertuig zich bevindt, en ervoor te zorgen dat het voertuig staat op een voor ons toegankelijke locatie. Alle kosten voor het terughalen van het voertuig komen voor uw rekening.

8.3. Eenrichtingsbeëindiging Lease 2.0

Wij behouden ons het recht voor om het leasecontract na de initiële contractuele leaseperiode zonder opgave van redenen per direct te beëindigen. In dergelijke gevallen wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en zal het voertuig onmiddellijk aan ons moeten worden geretourneerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade die u mogelijk ondervindt als gevolg van een dergelijke eenzijdige beëindiging. 

Artikel 9. Inlevering van het Voertuig 9.1. Inlevering 

  1. a. Na beëindiging van het leasecontract levert u het voertuig en alle toebehoren op de door ons afgeven locatie en tijdstip in. 
  2. b. U levert het voertuig in dezelfde staat in zoals u het voertuig heeft meegekregen, uiteraard gebruikelijke slijtage en vooraf goedgekeurde blijvende aanpassingen daargelaten.
  3. c. Het voertuig dient met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. 
  4. d. Bij inlevering wordt een innameformulier opgesteld. Op het innameformulier wordt onder andere de staat van het voertuig, de kilometerstand, tankinhoud, inlevermoment, en de aanwezigheid van toebehoren vastgelegd. U, de regelmatig bestuurder, of een andere door u gemachtigde ondertekent het formulier. Als u het formulier niet ondertekent, geldt het formulier zoals wij het hebben ingevuld. 
  5. e. U kunt tegen vergoeding ook gebruik maken van onze ophaalservice op afspraak. Als het voertuig door een chauffeur wordt opgehaald, wordt er een overdrachtsformulier ondertekend. Op locatie van Lease 2.0 wordt pas het innameformulier ingevuld.

9.2. Staat van het voertuig 

  1. a. U zorgt ervoor dat het voertuig netjes en schoongemaakt wordt ingeleverd. 
  2. b. U verwijdert tijdelijk aangebrachte accessoires en reclame-uitingen, indien dit geen beschadiging of waardevermindering oplevert. 
  3. c. U ontvangt geen vergoeding voor niet-verwijderde accessoires. 

9.3. Aanvullende kosten bij inlevering Na inlevering van het voertuig kunt u te maken krijgen met aanvullende kosten. Onderstaand benoemen wij de belangrijkste mogelijkheden: 

  1. a. Meer kilometers

Een afrekening van de eventuele meer kilometers (zie artikel 5).

  1. b. Kosten voor niet eerder gemelde schades

Het eigen risico voor eventuele niet eerder gemelde(niet acceptabele schades (zie artikel 4.3). Voor niet gemelde schades brengen wij handelingskosten in rekening. In onze inleverrichtlijnen is vastgelegd welke inlever schades wij als acceptabel beschouwen en welke niet.

  1. c. Ontbrekende zaken 

Voor ontbrekende zaken bij het voertuig brengen wij kosten bij u in rekening. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: accessoires, onderdelen van het voertuig, kentekenkaart, brandstofpas, instructie-/onderhoudsboekje, reservewiel, sleutel, etc.

  1. d. Schoonmaakkosten

Schoonmaakkosten als het voertuig onvoldoende schoon wordt ingeleverd, of reconditioneringskosten als in het voertuig gerookt is. De reconditioneringskosten bedragen €750,-.

  1. e. Herstelkosten

Kosten die wij maken om het voertuig terug te brengen naar de oorspronkelijke staat, bijvoorbeeld het verwijderen van zelf aangebrachte accessoires en bestickering, of kosten voortvloeiend uit onzorgvuldig en ondeskundig gebruik. 

  1. f. Brandstofkosten

(Handelings)kosten voor het vullen van de brandstoftank als deze niet volledig gevuld is. 

  1. g. Adbluekosten

(Handelings)kosten voor het vullen adbluetank als deze niet volledig gevuld is. 

9.4. Niet tijdig inleveren voertuig 

  1. a. Mocht u het voertuig niet tijdig inleveren, dan zijn wij gerechtigd het voertuig zelf terug te halen. De kosten die wij hiervoor maken komen voor uw rekening. 
  2. b. De extra dagen, tot dat het voertuig op onze locatie staat, brengen wij uw leasetarief in rekening, verhoogt met 50%.
  3. c. U bent zelf verantwoordelijk om het voertuig schoon en zonder goederen in te leveren of te laten ophalen. Mochten er goederen aanwezig zijn in het voertuig tijdens inleveren of inname dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade welke u zou kunnen lijden doordat de goederen in het voertuig aanwezig zijn en u deze niet in uw bezit heeft; 
  4. d. U dient binnen zeven dagen na inleveren of inname aan ons schriftelijk te berichten welke goederen aanwezig zouden moeten zijn in het voertuig waarna wij u zullen berichten of en welke goederen er zijn aangetroffen in het voertuig. Onze constatering van de goederen is hierbij doorslaggevend.
  5. e. Wij zijn niet verplicht de goederen langer dan 14 dagen op te slaan of in bewaring te nemen en zijn gerechtigd deze goederen daarna te (doen laten) vernietigen. Kosten hiervan kunnen worden doorbelast aan u.
  6. f. Wij zijn tevens gerechtigd om, indien het goederen van waarde betreft, deze te verkopen en vervolgens de opbrengst in mindering te brengen op de nog openstaande posten. Kosten hiervan kunnen worden doorbelast aan u.

9.5. Goederen aanwezig in voertuig bij inleveren / inname 

  1. a. U bent zelf verantwoordelijk om het voertuig schoon en zonder goederen in te leveren of te laten ophalen. Mochten er goederen aanwezig zijn in het voertuig tijdens inleveren of inname dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijkheid. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade welke u zou kunnen lijden doordat de goederen in het voertuig aanwezig zijn en u deze niet in uw bezit heeft;
  2. b. U dient binnen zeven dagen na inleveren of inname aan ons schriftelijk te berichten welke goederen aanwezig zouden moeten zijn in het voertuig waarna wij u zullen berichten of en welke goederen er zijn aangetroffen in het voertuig. Onze constatering van de goederen is hierbij doorslaggevend.
  3. c. Wij zijn niet verplicht de goederen langer dan 14 dagen op te slaan of in bewaring te nemen en zijn gerechtigd deze goederen daarna te (doen laten) vernietigen. Kosten hiervan kunnen worden doorbelast aan u.
  4. d. Wij zijn tevens gerechtigd om, indien het goederen van waarde betreft, deze te verkopen en vervolgens de opbrengt in mindering te brengen op de nog openstaande posten. Kosten hiervan kunnen worden doorbelast aan u. 

Artikel 10. Overige bepalingen 10.1. BTW Alle bedragen genoemd in het leasecontract en de Algemene Voorwaarden zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. 

10.2. Buitenland gevestigde klanten

  1. a. Bent u gevestigd in het buitenland dan vragen wij uw BTW nummer op zodat de BTW kan worden verlegd. Is er sprake van een vaste inrichting in Nederland? Geef dit dan aan ons door. 
  2. b. Indien wij door de Belastingdienst worden aangesproken tot betaling van niet betaalde BTW dan hebben wij ter zake een verhaalsrecht op u. 

10.3. Ondertekening Waar in de Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘ondertekening’, kan ook worden bedoeld digitale ondertekening of digitale accordering waaronder per email.  10.4. Wijziging gegevens 

  1. a. Eventuele wijzigingen in KvK gegevens, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. moeten binnen 5 werkdagen aan ons worden doorgegeven
  2. b. Mocht belangrijke correspondentie inzake uw leasecontract u niet (tijdig) bereiken, omdat u wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven, dan bent u verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. 

10.5. Klachten 

  1. a. Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan verzoeken wij u vriendelijk uw klacht schriftelijk bij ons in te dienen, t.a.v. Klachtenafhandeling. 
  2. b. Wij proberen uw klacht binnen 2 weken af te handelen, en samen met u tot een oplossing te komen. Komen wij er samen niet uit? Dan leggen we ons geschil voor aan de daartoe bevoegde rechter.

10.6. Privacy 

  1. a. Wij gebruiken uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens ter beoordeling en uitvoering van uw leasecontract. 
  2. b. Het GPS systeem geeft de volgende informatie aan ons door; startadres, stopadres, data, tijdstippen, gereden route, acceleratie, deceleratie, kracht, snelheid en kilometerstanden. Wij gebruiken deze gegevens ter beoordeling en uitvoering van uw leasecontract. 
  3. c. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of toegestaan, bijvoorbeeld aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder omdat u niet betaald.
  4. d. De in lid a genoemde gegevens kunnen worden opgenomen in het Elena waarschuwingssysteem. U wordt geregistreerd indien u zich niet naar behoren gedragen heeft en/of niet aan de afspraken heeft gehouden. 
  5. e. Voor ons uitgebreide privacy beleid verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.

10.7. Aanpassing Algemene Voorwaarden 

  1. a. Door ondertekening van uw leasecontract gaat u akkoord met deze versie van onze Algemene Voorwaarden. 
  2. b. Wij zijn gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Zijn de wijzigingen in uw nadeel? Dan kunt u binnen 14 dagen bezwaar maken tegen de nieuwe Algemene Voorwaarden. Indien u bezwaar maakt binnen de termijn blijven de huidige Algemene Voorwaarden van kracht op uw bestaande leasecontracten. Voor alle nieuwe leasecontracten gelden wel de nieuwe Algemene Voorwaarden. Dit recht geldt niet als de wijzigingen zijn ingegeven door wet- en regelgeving, of als onze verzekeraar haar voorwaarden wijzigt. 

10.8. Hoofdelijk aansprakelijkheid Als het leasecontract namens u is getekend door meerdere (rechts)personen, zijn alle (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit het leasecontract. 

10.9. Overdraagbaarheid / derdenbeding 

  1. a. Lease 2.0 is gerechtigd het (juridisch en/of economisch) eigendom van uw voertuig en uw leasecontract aan een derde partij over te dragen of te verpanden. Als wij hiervoor kiezen bent u verplicht mee te werken aan een overdracht of verpanding. Dit heeft geen invloed op uw rechten en plichten. Bij een overdracht of verpanding behoudt u dezelfde voorwaarden. 
  2. b. U mag uw rechten en plichten behorende tot uw leasecontract en de Algemene Voorwaarden niet overdragen aan een derde, zonder onze voorafgaande toestemming. 

10.10. Vrijwaring en uitsluiting van aansprakelijkheid 

  1. a. Lease 2.0 is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten als gevolg van het niet goed functioneren, of het niet gebruik kunnen maken van het voertuig, zoals gemaakte kosten, gederfd genot, tijdverlies en/of extra reis- en verblijfkosten.
  2. b. U vrijwaart ons en onze werknemers voor alle vorderingen en aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het voertuig.
  3. c. U vrijwaart ons en onze werknemers tegen alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en geldende bepalingen in betrekking op de staat en het gebruik van de auto. 
  4. d. Als er sprake is van overmacht hebben wij het recht om het leasecontract te beëindigen of onze verplichtingen op te schorten. Wij zijn dan niet gehouden tot schadevergoeding.

10.11. Algemene uitsluitingen

Lease 2.0 is niet gehouden tot het aangaan van een leasecontract indien u en/of de regelmatige bestuurder niet voldoen aan onze acceptatie richtlijnen. 

10.12. Nederlands recht 

  1. a. Op het leasecontract en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. 
  2. b. Mochten er geschillen zijn waar wij samen niet uit komen, dan leggen we het geschil voor aan de Rechtbank Oost-Brabant. 
  3. c. De beslissing van een bevoegde rechtbank dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, heeft geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen of rechten die onverminderd van kracht blijven, met uitzondering van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan. 
Open Whatsapp
Hulp nodig?
Bedrijfswagenleasing
Welkom bij Bedrijfswagenleasing. Waarmee kunnen we je van dienst zijn?